Programma

 • 95 SHIZEN TAI
 • 96 MIGI SHIZEN TAI
 • 97 HIDARI SHIZEN TAI
 • 98 JIGO TAI
 • 99 MIGI JIGO TAI
 • 100 HIDARI JIGO TAI
 • 154 kuzushi
 • 155 tsukuri
 • 156 gake
 • 124 RITZU REIprova 133
 • 125 RITZU REI
 • 126 ZA REI
 • 127 ZA REI
 • 129 ZA ZEN
 • 130 ZA ZEN RETRO